Bible kralická - Mt 6,9-13; L 11,2-4

Mt 6,9 A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Mt 6,10 Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Mt 6,11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Mt 6,12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.
Mt 6,13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.
L 11,2 I řekl jim: Když se modlíte; říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.
L 11,3 Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne.
L 11,4 I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému vinníku našemu. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.