Bible kralická - L 17,11-192

L 17,11 I stalo se, když se bral do Jeruzaléma, že šel skrze Samaří a Galilei.
L 17,12 A když vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním deset mužů malomocných, kteřížto stáli zdaleka.
L 17,13 A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi.
L 17,14 Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.
L 17,15 Jeden pak z nich uzřev, že jest uzdraven, navrátil se s velikým hlasem, velebě Boha.
L 17,16 A padl na tvář k nohám jeho, díky čině jemu. A ten byl Samaritán.
L 17,17 I odpověděv Ježíš, řekl: Zdaliž jich deset není očištěno? A kdež jest jich devět?
L 17,18 Nenalezli se k tomu, aby přijdouce, chválu Bohu vzdali, jediné cizozemec tento?
L 17,19 I řekl jemu: Vstana, jdi, víra tvá tě uzdravila.
L 17,20 Otázán pak jsa od zákoníků, kdy přijde království Boží, odpověděl jim a řekl: Nepřijdeť království Boží patrně.
L 17,21 Aniž řeknou: Aj, tuto, aneb aj, tamto. Nebo aj, království Boží jestiť mezi vámi.
L 17,22 I řekl učedlníkům: Přijdou dnové, že budete žádati viděti jeden den Syna člověka, a neuzříte.
L 17,23 A dějíť vám: Aj, zde, hle, tamto. Nechoďte, ani následujte.
L 17,24 Nebo jakožto blesk blýskající se z jedné krajiny, kteráž pod nebem jest, až do druhé, kteráž též pod nebem jest, svítí, tak bude i Syn člověka ve dni svém.
L 17,25 Ale nejprve musí mnoho trpěti, a potupen býti od národu tohoto.
L 17,26 A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.
L 17,27 Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky.
L 17,28 A též podobně, jako se stalo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli.
L 17,29 Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky.
L 17,30 Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.
L 17,31 V ten čas kdo by byl na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase.
L 17,32 Pomněte na Lotovu ženu.
L 17,33 Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej.
L 17,34 Pravímť vám: V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.
L 17,35 Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna.
L 17,36 Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.
L 17,37 I odpověděvše, řekli jemu: Kde, Pane? On pak řekl jim: Kdežť bude tělo, tamť se shromáždí i orlice.