Bible kralická - Iz 43,10.11

Iz 43,10 Vy svědkové moji jste, praví Hospodin, a služebník můj, kteréhož jsem vyvolil, tak že můžete věděti, a mně věřiti, i rozuměti, že já jsem, a že přede mnou nebyl sformován Bůh silný, aniž po mně bude.
Iz 43,11, já jsem Hospodin, a žádného není kromě mne spasitele.