Bible kralická - Gn 5

Gn 5,1 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.
Gn 5,2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.
Gn 5,3 Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.
Gn 5,4 I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,5 A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.
Gn 5,6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.
Gn 5,7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,8 I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.
Gn 5,9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.
Gn 5,10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.
Gn 5,12 Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele.
Gn 5,13 A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,14 I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.
Gn 5,15 Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda.
Gn 5,16 A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,17 I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.
Gn 5,18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.
Gn 5,19 A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,20 I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.
Gn 5,21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.
Gn 5,22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.
Gn 5,24 A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.
Gn 5,25 Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech, když zplodil Lámecha.
Gn 5,26 A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.
Gn 5,27 I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.
Gn 5,28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,
Gn 5,29 Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho,od práce rukou našich, kterouž máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin.
Gn 5,30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.
Gn 5,31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.
Gn 5,32 A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.