Bible kralická - Dt 4,35.39; 6,4; 82,39

Dt 4,35 Toběť jest to ukázáno, abys věděl, že Hospodin jest Bůh, a že není jiného kromě něho.
Dt 4,39 Věziž tedy dnes a obnov to v srdci svém, že Hospodin jest Bůh na nebi svrchu i na zemi dole, a není žádného jiného.
Dt 6,4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.