Bible kralická - Sk 16,19n

Sk 16,19 A viděvše páni její, že jest odešla naděje zisku jejich, chytivše Pavla a Sílu, vedli je na rynk před úřad.
Sk 16,20 A postavivše je před úředníky, řekli: Tito lidé bouří město naše, jsouce Židé,