Bible kralická - Mt 15,3.9

Mt 15,3 A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše?
Mt 15,9 Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání lidská.