Bible kralická - 2S 22,2-4.31n; Iz 44,8

2S 22,2 A řekl: Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se mnou.
2S 22,3 Bůh skála má, doufati budu v něho; štít můj a roh spasení mého, vyvýšení mé a útočiště mé, spasitel můj, kterýž od násilí vysvobozuje mne.
2S 22,4 Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých vysvobozen jsem.
2S 22,31 Toho Boha silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy přečištěné; onť jest štít všech, kteříž doufají v něho.
2S 22,32 Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina? A kdo jest skalou kromě Boha našeho?
Iz 44,8 Nebojtež se, ani lekejte. Zdali hned zdávna nepověděl jsem tobě a neoznámil, čehož vy sami mně svědkové jste? Zdaliž jest Bůh kromě mne? Neníť jistě žádné skály, jáť o žádné nevím.