Bible kralická - 2Kr 16,20

2Kr 16,20 I usnul Achas s otci svými, a pochován jest s nimi v městě Davidově, a kraloval Ezechiáš syn jeho místo něho.