Bible kralická - 1Kr 22,51

1Kr 22,51 (2,52) Ochoziáš syn Achabův počal kralovati nad Izraelem v Samaří, léta sedmnáctého Jozafata krále Judského, a kraloval nad Izraelem dvě létě.