Bible kralická - 1Kor 1,2.3

1Kor 1,2 Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:
1Kor 1,3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.