Bible kralická - Ž 50,16.18

Ž 50,16 Sic jinak bezbožníku praví Bůh: Což tobě do toho, že ty vypravuješ ustanovení má, a béřeš smlouvu mou v ústa svá,
Ž 50,18 Vidíš-li zloděje, hned s ním běžíš, a s cizoložníky díl svůj máš.