Bible kralická - Ž 20

Ž 20,1 (0,1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (0,2) Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.
Ž 20,2 (0,3) Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.
Ž 20,3 (0,4) Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.
Ž 20,4 (0,5) Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.
Ž 20,5 (0,6) I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.
Ž 20,6 (0,7) Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v jeho přesilné pravici jest spasení.
Ž 20,7 (0,8) Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.
Ž 20,8 (0,9) A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme.
Ž 20,9 (0,10) Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme.