Bible kralická - Ž 141

Ž 141,1 Žalm Davidův. Hospodine, k toběť volám, pospěš ke mně; pozoruj hlasu mého, když tebe vzývám.
Ž 141,2 Budiž příjemná modlitba má, jako kadění před oblíčejem tvým, pozdvižení rukou mých, jako obět večerní.
Ž 141,3 Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří rtů mých.
Ž 141,4 Nedopouštěj srdci mému uchýliti se ke zlé věci, k činění skutků bezbožných, s muži činícími nepravost, a abych nebyl přelouzen líbostmi jejich.
Ž 141,5 Nechť mne bije spravedlivý, přijmu to za dobrodiní, a nechť tresce mne, bude mi to olej nejčistší, kterýž neprorazí hlavy mé, ale ještěť modlitba má platná bude proti zlosti jejich.
Ž 141,6 Smetáni jsou do míst skalnatých soudcové jejich, aby slyšeli slova má, nebo jsou libá.
Ž 141,7 Jako když někdo roubá a štípá dříví na zemi, tak se rozletují kosti naše k ústům hrobovým.
Ž 141,8 Ale k toběť, Hospodine Pane, oči mé; v tebe doufám, nevylévej duše mé.
Ž 141,9 Zachovej mne od osídla, kteréž mi roztáhli, a od sítek činících nepravost.
Ž 141,10 Nechť padnou hromadně do sítek svých bezbožní, a já zatím přejdu.