Bible kralická - Ž 122

Ž 122,1 Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,
Ž 122,2 A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
Ž 122,3 Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako v město k sobě vespolek připojen.
Ž 122,4 Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
Ž 122,5 Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
Ž 122,6 Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
Ž 122,7 Budiž pokoj v předhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.
Ž 122,8 Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
Ž 122,9 Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.