Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Vyznání a základní texty > Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Věříme v jednoho Boha,
Otce všemohoucího,
učinitele nebe i země,
všech věcí viditelných i neviditelných.
A v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
z Otce zplozeného přede všemi věky,
Boha z Boha,
světlo ze světla,
Boha pravého z Boha pravého,
zplozeného nikoli učiněného,
téže bytnosti s Otcem;
skrze něhož všecko učiněno jest;
jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil z nebes
a vtělil se z Ducha Svatého a z Marie Panny
a stal se člověkem,
ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem,
trpěl a byl pohřben.
A vstal z mrtvých třetího dne podle Písem,
a vstoupil na nebesa
a sedí po pravici Otcově
a opět přijde se slávou soudit živé i mrtvé,
jehož království nebude konce.
A v Ducha Svatého,
Pána a oživovatele,
jenž z Otce a Syna vychází,
jenž s Otcem a synem je zároveň uctíván a oslavován,
jenž mluvil skrze Proroky;
a jednu svatou obecnou a apoštolskou církev.
Vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů
a očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.