Téma: Pozvání k rozhovoru

Od: Kazatel ČCE David Balcar <>
Kdy: 31. 10. 2008 09:32
Předmět: Pozvání k rozhovoru

Navigace: link | přehled | fórum
POZVÁNÍ K DISKUSI O SUPERVIZI KAZATELEK/Ů Projekt supervize kazatelů vzniká na základě usnesení synodu ČCE. Koncepci této supervize připravuje komise jmenovaná Synodní radou.
Faráři/ky se při své práci setkávají s obtížnými lidskými situacemi a pomáhají je řešit. Jejich služba se podobá práci lidí v pomáhajících profesích, tj. těm, kteří jsou vystaveni značnému stresu a nebezpečí tzv. vyhoření. Supervize v pomáhajících profesích je v současnosti hojně využívaná metoda, která pomáhá překonávat těžkosti spojené s touto prací. Na základě zkušeností mnoha duchovních i laiků vznikla myšlenka využívat této metody i v oblasti vzdělávání a péče o kazatele/ky v ČCE. Supervizi lze dle Loganbilla definovat jako "intenzivní, mezilidsky zaměřený individuální vztah, v němž je úkolem jedné z osob (supervizora) usnadňovat kompetence druhé osoby (supervidovaného)".
Komise je nyní ve fázi, kdy se objevila potřeba jasnější formulace podoby supervize v církvi. Ta se může v mnohém podobat supervizi pracovníků pomáhajících profesí, ale může mít i některé odlišnosti. Proto jsme se rozhodli pozvat vás ke spolupráci a nabízíme touto cestou prostor k diskusi.
KOMISE SYNODNÍ RADY Synodní rada na základě usnesení č. 29 (Supervize kazatelů) 32. synodu ČCE jmenovala komisi, která se zabývá koncepcí supervize pro kazatele/ky ČCE. Komise pracuje od listopadu 2007 ve složení: f. Marek P. Lukášek (předseda od 25.9.08), f. Štěpán Brodský (místopředseda), f. Drahomíra Dušková (předsedkyně do 25.9.08), synodní senior Joel Ruml, supervizorka Marie Zemanová, f. Lydie Mamulová, f. Irena Škeříková, f. Daniela Zapletalová Grollová, f. David Balcar.
TEZE PŘEDLOŽENÉ SYNODU 2008 - Supervize je součástí celoživotního vzdělávání kazatelů/ek ČCE. - Supervize je povinná pro začínající kazatele/ky v prvních 5 letech vykonávání farářského povolání, a to min. 100 hodin. Pro kazatele/ky se pak v dalších letech nabízí možnost využívat supervizi v rámci celoživotního vzdělávání. - Pro supervizi se zřizuje na plný úvazek koordinátor/ka se supervizním vzděláním. - Supervizor musí mít standardní vzdělání a praxi. - ČCE využije stávající sítě supervizorů v ČR a současně bude usilovat o vzdělávání supervizorů z řad kazatelů/ek.
Komise vás zve k rozhovoru nad tímto tématem.
Od: Kazatel ČCE Marek Ryšánek <>
Kdy: 16. 11. 2008 08:14
Předmět: Re: Pozvání k rozhovoru

no konečně, že je to možné.