Diskuze k akci: UNITED - multižánrový křesťanský festival

(Vsetín)


Odpověď na příspěvek: Re: služba

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2019 11:55
Předmět: Re: služba

Zajímavé video pro obdivovatele Izraele: Youtube/0Ji_Y7YEbKY , je to s anglickými titulky, točil to nějaký Žid v Izraeli…
Ptá se tam autentických izraelců, různých skupin, jestli si myslí, že až přijde jejich Mesiáš ({ve videu není, že tam už oslavují, jak se naplnila leckterá znamení a že to prý bude brzy, zednáři to zřejmě plánují na září 2022…}), tak jestli jim budou všichni Goim, tedy i my, sloužit jako otroci… Jestli jak se někde plánuje, že každý Žid bude mít tisíc otroků, jeden tam vysvětluje, že to je prý v Zoharu a že i ten je prý součást jejich Tóry… ({Řekl bych, že Zohar je ještě pekelnější než Talmud (konkrétně je luciferský), ale nevím jistě… Na to, jak je to známá kniha, je s podivem, že se těžko shání jeho překlad online, jen pár vybraných stránek, a že to bylo do angličtiny přeloženo asi až v druhé půli dvacátého století? Napsané je to krypticky zkomolenou (pekelnou) aramejštinou. en.wikipedia.org/wiki/Zohar })
Myslí si to (že budou Goim otroky Židů) jenom část z nich, takoví ti ortodoxnější fanatici judaismu. Je to video ale také zajímavé si prohlédnout, jaké skupiny Židů z hlediska religiózního žijí v Izraeli, různě tradiční nebo naopak sekulární… (tedy jsou tam ateisté a zvrhlíci jako u nás, kteří jsou asi normální, a pak tam jsou religiózní lidé, kteří jsou přesvědčeni, že jim brzy budete sloužit jako otroci, akorát, což v tomhle videu není, leckteří jejich rabíni k tomu hlásají, že za křesťanství bude trest smrti dekapitací, takže ti otroci se zřejmě křesťanů netýkají…?) (To tedy, abyste věděl, čemu tam žehnáte…)
A další krátké 1:21 video, výstřih z interview s nějakou bývalou Izraelskou ministryní Shulamit Aloni: Youtube/D0kWAqZxJVE , co to je anti-semitismus… Akorát s její poslední větou bych polemizoval, že se to netýká jenom palestinců, nebo spíš, že palestinci zajímají Izraelské Židy, ale američtí Židé mají zase jiné priority…

A ještě vysvětlení tentokrát od fanatického staro-katolíka z Lefébristické sekty o tom, které smlouvy Boha s Lidstvem nebo s tím vyvoleným národem již byly naplněny nebo které byly zrušeny a proč a kdy, má to nějak ozdrojované (z nového i starého zákona) a ten článek má alespoň z půlky pravdu: http://judaism.is/covenants.html ({ale mýlí se, když tvrdí, že synagoga Satanova jsou i různí protestanti, a přitom sám je členem sekty Lefébvristů a je to jen jeho volání "Tříska!"…})
Kterému z těchto slov řečených židům i nám nerozumíte? Mk7:7-9 "Opustili jste přikázání Boží", Žd7:18 "Tím se ruší předchozí příkaz jako neúčinný a neužitečný", Žd8:5-13 "s domem israelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou… neboť oni nezůstali v mé smlouvě… Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká, prohlašuje tu první za zastaralou", Žd10:9 "Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé", Kol2:14 "Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž", Ef2:14-15 "svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů", Jer31:31-32 "kteroužto smlouvu mou oni zrušili", Mal2:8-12 "zrušili jste smlouvu Levítskou … Nevěrně činí Juda, a ohavnost se děje v Izraeli a v Jeruzalémě; nebo poškvrňuje Juda svatosti Hospodinovy, kterouž by milovati měl, pojímaje za manželku dceru boha jiného. Vypléní Hospodin muže, kterýž to činí, ze stánků Jákobových, bdícího i odpovídajícího, i obětujícího dar Hospodinu zástupů." (k tomu můj komentář: "dceru boha jiného" myšlen talmud a zohar a další pekelné knihy judaismu po zavržení židů Bohem)
Nadále prohlašovat Židy za vyvolený lid je popírání Ježíšovy oběti, popírání Nové Smlouvy Boha s lidmi, je to popírání všeho smyslu křesťanství… (A je to i nebezpečné tím, že ta podpora Židů americkými evangelíky umožňuje páchat všechny možné války na Blízkém východě a další problémy…)
Duchovní Israel je křesťanství, a Židé již dávno nejsou nijak vyvolený národ, jejich smlouva s Bohem byla zrušena (z části byla tehdy naplněna za Mojžíše, a zbytek byl zrušen, když Boha opustili. Talmud a Zohar jsou již jenom samé Lži a handrkování a žvanění pomatených rabínů bez Boha.).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód