Statut Jeronýmovy jednoty EVANGNET

STATUT JERONÝMOVY JEDNOTY

OBSAH:

Čl. 1. Postavení a poslání Jeronýmovy jednoty

Čl. 2. Činnost Jeronýmovy jednoty

Čl. 3. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty

Čl. 4. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

Čl. 5. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

Čl. 6. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

Čl. 7. Kancelář Jeronýmovy jednoty

Čl. 8. Hospodaření Jeronýmovy jednotyČl. 1. Postavení a poslání Jeronýmovy jednoty

 1. Jeronýmova jednota je zvláštním zařízením ČCE bez právní subjektivity zřízeným synodem podle § 5 CZ.
 2. Za činnost Jeronýmovy jednoty odpovídají správní orgány příslušných sborů.
 3. Jeronýmova jednota zastupuje ČCE v Pracovním společenství podpůrných zařízení evropských církví
 4. Jeronýmova jednota má trojí poslání:
  1. Koná podpůrnou činnost zaměřenou na údržbu a výstavbu církevních objektů, které jsou nebo se mají stát majetkem sborů ČCE, českých evangelických sborů v zahraničí, případně dalších zahraničních evangelických sborů, a na pořízení a obnovu vybavení těchto objektů.
   • shromažďuje a spravuje finanční prostředky z tuzemska i zahraničí na údržbu, obnovu a výstavbu církevních objektů a jejich vybavení
   • rozděluje tyto prostředky potřebným církevním sborům a zařízením
  2. Plní funkce vyplývající z jejího začlenění v Pracovním společenství podpůrných zařízení evropských církví a z ekumenických vazeb ČCE
   • předává ČCE informace o projektech mezinárodního a ekumenického charakteru
   • navrhuje příslušným shromážděním církevních sborů účast na těchto projektech
  3. Plní funkci stavebního úřadu ČCE
   • posuzuje stavební záměry církevních sborů z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality
   • poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření s nemovitým majetkem

Čl. 2. Činnost Jeronýmovy jednoty

 1. Ve své činnosti se Jeronýmova jednota řídí Církevním zřízením a řády ČCE, usneseními synodů a obecně závaznými právními předpisy ve všem, co není výslovně upraveno v tomto statutu.
 2. Jeronýmova jednota koná svou činnost v rámci církevních sborů ČCE.
 3. Pracovníkům Jeronýmovy jednoty s výjimkou zaměstnanců kanceláře Jeronýmovy jednoty nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak. Všichni pracovníci Jeronýmovy jednoty mají nárok na náhradu cestovních výloh.
 4. Na úrovni farních a seniorátních sborů koná Jeronýmova jednota svou činnost výhradně s pomocí dobrovolných pracovníků.
 5. Činnost Jeronýmovy jednoty ve farním sboru zajišťuje staršovstvo. Na úrovni seniorátního sboru je nadřízeným správním orgánem Jeronýmovy jednoty seniorátní výbor, na úrovni povšechného sboru je nadřízeným správním orgánem Jeronýmovy jednoty synodní rada.

Čl. 3. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty

 1. Činnost Jeronýmovy jednoty na úrovni seniorátního sboru řídí seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty.
 2. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty jsou tříčlenná. Dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty volí konvent z členů farních sborů příslušného seniorátu na dobu 6 let. Virilním členem seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty je pověřený člen seniorátního výboru příslušného seniorátu.
 3. Volenými členy seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty nemohou být členové ani náhradníci seniorátního výboru.
 4. Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty se schází k zasedáním podle potřeby nejméně dvakrát ročně. Náhradníci se mohou účastnit zasedání s hlasem poradním.
 5. Jménem seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty jedná jeho předseda, případně další pověřený člen.
 6. Působnost seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty:

Čl. 4. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty zasedá zpravidla jednou ročně.
 2. Poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období z členů farních sborů staršovstva sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů příslušný seniorátní výbor. Virilními poslanci jsou členové seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty. Každý poslanec nebo náhradník složí na prvním zasedání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib, jehož znění je obdobné slibu členů konventu nebo synodu podle Jednacího a volebního řádu.
 3. Ve sborech, které jsou na konventu zastoupeny méně než čtyřmi poslanci, je do seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volen jeden poslanec a jeden náhradník, ve sborech, které jsou zastoupeny čtyřmi a více poslanci, jsou voleni dva poslanci a dva náhradníci.
 4. Působnost seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty:

Čl. 5. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

 1. Činnost Jeronýmovy jednoty na úrovni povšechného sboru řídí ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty.
 2. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty je pětičlenné. Čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty volí synod z členů farních sborů církve na dobu 6 let. Virilním členem ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty je pověřený člen synodní rady ČCE. Vedoucí podpůrného odboru a vedoucí stavebního odboru kanceláře Jeronýmovy jednoty se účastní zasedání ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty s hlasem poradním.
 3. Za členy ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty nemohou být voleni členové ani náhradníci synodní rady.
 4. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty se schází k řádným zasedáním v pravidelných obdobích nejméně pětkrát ročně. Náhradníci se mohou účastnit zasedání s hlasem poradním.
 5. Jménem ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty jedná jeho předseda, případně další pověřený člen.
 6. Působnost ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty:

Čl. 6. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období jednotlivé konventy z členů farních sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů synodní rada. Virilními poslanci jsou členové ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty. Každý poslanec nebo náhradník složí na prvním zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib, jehož znění je obdobné slibu členů konventu nebo synodu podle Jednacího a volebního řádu.
 2. V seniorátech, které jsou na synodu zastoupen čtyřmi poslanci, je do ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volen jeden poslanec a jeden náhradník, v seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny šesti poslanci, jsou voleni dva poslanci a dva náhradníci, a v seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny více než šesti poslanci, jsou voleni tři poslanci a tři náhradníci.
 3. Působnost ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty:

Čl. 7. Kancelář Jeronýmovy jednoty

 1. Na úrovni povšechného sboru vykonává běžnou činnost Jeronýmovy jednoty kancelář Jeronýmovy jednoty. Pracovníci kanceláře Jeronýmovy jednoty jsou zaměstnanci povšechného sboru. Kancelář Jeronýmovy jednoty je součástí ÚCK. Její postavení vymezuje organizační řád ÚCK.
 2. Kancelář Jeronýmovy jednoty má dva samostatné odbory:
  1. Odbor podpůrný, který se věnuje činnosti vymezené v čl. 1 odst. 4 písm. a), b)
  2. Odbor stavební, který se věnuje činnosti vymezené v čl. 1 odst. 4 písm. c)
 3. V čele každého odboru stojí odborně vzdělaný vedoucí odboru. Vedoucí obou odborů jmenuje synodní rada na návrh představenstva Jeronýmovy jednoty na základě výběrového řízení.
 4. Činnost kanceláře Jeronýmovy jednoty podrobně upravuje organizační řád kanceláře Jeronýmovy jednoty, který na základě statutu Jeronýmovy jednoty schvaluje a vydává ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty.

Čl. 8. Hospodaření Jeronýmovy jednoty

 1. Jeronýmova jednota hospodaří s finančními prostředky shromážděnými v rámci podpůrné činnosti. Tyto prostředky tvoří samostatný fond v rámci hospodaření příslušného církevního sboru.
 2. Zdroje prostředků, s nimiž Jeronýmova jednota hospodaří, jsou zejména:
 3. Účetnictví Jeronýmovy jednoty je součástí účetnictví příslušného církevního sboru.
 4. Náklady na činnost Jeronýmovy jednoty jsou hrazeny z prostředků shromážděných činností Jeronýmovy jednoty.
 5. Prostředky shromážděné sbírkou darů a ostatní prostředky, s nimiž Jeronýmova jednota hospodaří, včetně prostředků JTD, mohou být použity na úhradu přímých nákladů spojených s údržbou a výstavbou objektů a jejich vybavení, případně na úhradu vedlejších nákladů, tj. nákladů na projektovou dokumentaci, na přípravu žádostí o granty a dotace atd.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento statut je ve znění platném po 4. zasedání 34. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: