Pravidla hospodaření s Personálním fondem EVANGNET

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM


Čl. 1 Příjmy roční bilance Personálního fondu

 1. Příspěvek státu na podporu činnosti církve daného roku X
  1. Fixní položka daná zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi
  2. Na vstupu se odečítá
   • příspěvek na provoz ÚCK
    fixní položka = kompenzace za výpadek nájmu za budovu v Černé ulici, která byla prodána
   • příspěvek JJ = fixní položka
 2. Výběr Personálního fondu v roce X-1 = skutečná částka vybraná od sborů (variabilní položka)
  1. Je tvořena součtem těchto plateb za daný rok X-1:
   • odvodů sborů,
   • příspěvků poskytnutých sborům, podporovaným a misijním místům ze solidárních prostředků,
   • splátky dluhů na odvodech do Personálního fondu za předchozí roky,
   • kompenzacemi za nevydatelný majetek uhrazený oprávněným sborům z prostředků na kompenzace.
  2. Na vstupu se odečítá příspěvek do solidárních prostředků ve výši stanovené synodem na základě návrhu správní rady Personálního fondu.
 3. Prostředky finanční náhrady státu za nevydatelný majetek v roce X = fixní položka daná zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi. Na vstupu se odčítají tyto částky:
 4. Výsledná část zdrojů dle tohoto písmena je základem pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce.

Čl. 2 Výdaje roční bilance Personálního fondu

 1. Prostředky na mzdy farářů, jáhnů a pastoračních pracovníků
  1. tarifní mzda = povinná složka daná mzdovým řádem s ročním růstem o 1% nad míru inflace roku X-1,
  2. příplatek za další práci v církvi = povinná složka daná mzdovým řádem. Jednotlivé příplatky lze měnit jednou za 5 let,
  3. osobní příplatek na základě rozhodnutí nadřízeného správního orgánu = nepovinná složka daná mzdovým řádem,
 2. Prostředky na výplatu odměn a příplatků v aktuálním roce = nepovinná složka.
 3. Prostředky na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů a SR = povinná složka, rovná se 2% ze součtu příjmů v čl. 1 písm. a) a b) po odpočtu příspěvku do solidárních prostředků.
 4. Příspěvek na personální náklady ÚCK = povinná, fixní složka, výchozí částka 5 mil. Kč je stanovená dle skutečnosti roku 2014 s ročním nárůstem o inflaci.
 5. Benefity
  1. příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění = povinná, fixní složka daná usnesením synodu. Úhrnná částka 650,- Kč na jeden plný pracovní úvazek, určí se na základě počtu poskytovaných příspěvků farářům, jáhnům a pastoračním pracovníkům, kteří mají uzavřenou smlouvu,
  2. stravenky nebo finanční náhrady za stravenky = nepovinná variabilní složka.
 6. Odvod sociálního a zdravotního pojištění = povinná složka daná mzdovými předpisy.
 7. Prostředky na odvod do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením = povinná složka daná zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, hradí se jednou ročně v roce X za rok X-1.
 8. Zákonné úrazové pojištění = povinná složka, stanovuje se na základě vyhlášky MF ČR č. 125/1993 Sb. ve znění pozdější předpisů, hradí se čtvrtletně.
 9. Rezerva = povinná, fixní složka.
 10. Prostředky na výplatu odměn členů investičního výboru = povinná variabilní složka.

Čl. 3 Pravidla pro sestavení roční bilance Personálního fondu

 1. Roční bilanci Personálního fondu sestavuje správní rada PF ve spolupráci s ekonomickým a personálním oddělením ÚCK a investičním výborem synodní rady.
 2. Bilance Personálního fondu je součástí rozpočtu povšechného sboru a schvaluje ji synod.
 3. Při sestavování bilance Personálního fondu se správní rada PF řídí Řádem hospodaření církve, Statutem Personálního fondu, Mzdovým řádem, usnesením synodu a rozhodnutím synodní rady.
 4. Postup sestavení bilance
  1. Na základě známých skutečností se vyčíslí všechny položky příjmů uvedené v čl. 1 těchto pravidel.
  2. Stanoví se hodnoty odečítané od jednotlivých příjmů na vstupu a provede se jejich odpočet.
  3. Stanoví se uvolněná část příjmů = součet příjmových položek mimo částky stanovené jako základ pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce.
  4. Stanoví se všechny povinné položky výdajové strany bilance a návrhem na příděl prostředků do nepovinných položek tak, aby součet výdajových položek bilance nepřekročil uvolněnou část příjmů.
  5. Je-li součet povinných výdajových položek vyšší než uvolněná část příjmů, bude doplněna ze základu pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. Na základě toho správní rada Personálního fondu připraví návrh na navýšení odvodu do PF od roku X+1 ve schváleném modelu.
  6. Je-li součet výdajových položek vyšší než uvolněná část příjmů, může správní rada PF požádat prostřednictvím synodní rady synod o doplnění ze základu pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. Současně správní rada PF připraví návrh na navýšení odvodu do PF od roku X+1 ve schváleném modelu.
  7. Nevyužitá část rezervy bilance bude převedena do odměn.
  8. Nevyužitá část příspěvku do investiční části bude převedena do investiční části.

Zpět na seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 3. zasedání 34. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: