Bible kralická - Ž 98

Ž 98,1 Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho.
Ž 98,2 V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou.
Ž 98,3 Rozpomenul se na milosrdenství své, a na pravdu svou k domu Izraelskému; všecky končiny země vidí spasení Boha našeho.
Ž 98,4 Prokřikuj Hospodinu všecka země; zvuk vydejte, prozpěvujte, a žalmy zpívejte.
Ž 98,5 Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte.
Ž 98,6 Trubami a zvučnými pozouny hlas vydejte před králem Hospodinem.
Ž 98,7 Zvuč moře i to, což v něm jest, okršlek světa i ti, kteříž na něm bydlí.
Ž 98,8 Řeky rukama plésejte, spolu i hory prozpěvujte,
Ž 98,9 Před Hospodinem; neboť se béře, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravosti.