Bible kralická - Ž 95

Ž 95,1 Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
Ž 95,2 Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.
Ž 95,3 Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,
Ž 95,4 V jehož rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou.
Ž 95,5 Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.
Ž 95,6 Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.
Ž 95,7 Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
Ž 95,8 Nezatvrzujte srdce svého, jako při popuzení, a v den pokušení na poušti,
Ž 95,9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.
Ž 95,10 Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s národem tím, a řekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
Ž 95,11 Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.