Bible kralická - Ž 68

Ž 68,1 (8,1) Přednímu z kantorů, Davidův žalm k zpívání. (8,2) Povstane Bůh, a rozprchnou se nepřátelé jeho, a utekou od tváři jeho ti, kteříž ho mají v nenávisti.
Ž 68,2 (8,3) Jakož rozehnán bývá dým, tak je rozženeš; jakož se rozplývá vosk před ohněm, tak bezbožní zahynou před tváří Boží.
Ž 68,3 (8,4) Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a plésati budou radostí.
Ž 68,4 (8,5) Prozpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménu jeho, vyrovnejte cestu tomu, kterýž se vznáší na oblacích. Hospodin jest jméno jeho, plésejtež před ním.
Ž 68,5 (8,6) Otec jest sirotků a ochránce vdov, Bůh v příbytku svatém svém.
Ž 68,6 (8,7) Bůh samotné rozmnožuje v domy, vyvodí vězně z okovů, zpurní pak bydliti musejí v zemi vyprahlé.
Ž 68,7 (8,8) Bože, když jsi předcházel lid svůj, když jsi kráčel po poušti, Sélah,
Ž 68,8 (8,9) Země se třásla, též i nebesa rozplývala se před tváří Boží, i ta hora Sinai před přítomností Boží, Boha Izraelského.
Ž 68,9 (8,10) Deštěm štědrosti hojné skropoval jsi, Bože, dědictví své, a když zemdlívalo, ty jsi je zase očerstvoval.
Ž 68,10 (8,11) Zástupové tvoji přebývají v něm, kteréžs ty nastrojil dobrotivostí svou pro chudého, ó Bože.
Ž 68,11 (8,12) Pán dal slovo své, i těch, kteréž potěšeně zvěstovaly, zástup veliký, řkoucích:
Ž 68,12 (8,13) Králové s vojsky utíkali, utíkali, a doma hlídající dělily kořisti.
Ž 68,13 (8,14) Ačkoli jste mezi kotly ležeti musili, však jste jako holubice, mající křídla postříbřená, a brky z ryzího zlata.
Ž 68,14 (8,15) Když Všemohoucí rozptýlí krále v této zemi, zbělíš jako sníh na hoře Salmon.
Ž 68,15 (8,16) Hoře veliké, hoře v Bázan, hoře pahrbkovaté, hoře v Bázan.
Ž 68,16 (8,17) Pročež vyskakujete, hory pahrbkovaté? Na tétoť hoře zalíbilo se Bohu přebývati,jistě žeť na ní Hospodin na věky přebývati bude.
Ž 68,17 (8,18) Vozů Božích jest dvadceti tisíců, mnoho tisíců andělů, Pán pak mezi nimi jako na Sinai v svatyni přebývá.
Ž 68,18 (8,19) Vstoupil jsi na výsost, jaté jsi vedl vězně, vzal jsi dary pro lidi. I nejzpurnější k přebývání s námi, Hospodine Bože, přivozuješ.
Ž 68,19 (8,20) Požehnaný Pán, každého dne nás osýpá dary svými, Bůh silný spasení našeho. Sélah.
Ž 68,20 (8,21) Onť jest Bůh silný náš, Bůh silný k hojnému spasení. Hospodin Pán z smrti vyvodí.
Ž 68,21 (8,22) Raní zajisté Bůh hlavu nepřátel svých, a vrch hlavy vlasatý chodícího v hříších svých.
Ž 68,22 (8,23) Řekltě Pán: Zaseť vyvedu své, jako z Bázan, zase vyvedu z hlubokosti mořské.
Ž 68,23 (8,24) A protož noha tvá zbrocena bude ve krvi, i jazyk psů tvých krví nepřátelskou.
Ž 68,24 (8,25) Spatřili slavné jití tvé, Bože, jití silného Boha mého a krále mého v svatyni.
Ž 68,25 (8,26) Napřed šli zpěváci, z zadu hrající na nástroje hudebné, u prostřed pak děvečky bubnující.
Ž 68,26 (8,27) V shromážděních dobrořečte Bohu Pánu, kteříž jste z národu Izraelského.
Ž 68,27 (8,28) Tu ať jest Beniamin maličký, kterýž je opanoval, tu knížata z Judy a houfové jejich, knížata z Zabulona, i knížata z Neftalíma.
Ž 68,28 (8,29) Obdařil tě Bůh tvůj silou. Potvrdiž, Bože, což jsi mezi námi vzdělal,
Ž 68,29 (8,30) Z chrámu svého nad Jeruzalémem, do něhož tobě přinášeti budou králové dary.
Ž 68,30 (8,31) Zahub zástup kopidlníků, sebrání mocných vůdců i lidu bujného, pyšně vykračující s kusy stříbra; rozptyl lidi žádostivé válek.
Ž 68,31 (8,32) Přijdouť nejvzácnější z Egypta, Mouřenínská země rychle vztáhne ruku svou k Bohu.
Ž 68,32 (8,33) Království země zpívejte Bohu, žalmy zpívejte Pánu, Sélah,
Ž 68,33 (8,34) Tomu, kterýž se vznáší nad nebem nebes starodávních; aj, vydává hlas svůj, hlas přemocný.
Ž 68,34 (8,35) Dejte čest síly Bohu, jehož důstojnost nad Izraelem, a velikomocnost jeho na oblacích.
Ž 68,35 (8,36) Přehrozný jsi, ó Bože, z svatých příbytků svých. Bůh silný Izraelský, onť dává moc a sílu lidu svému, Bůh požehnaný.