Bible kralická - Ž 65

Ž 65,1 (5,1) Přednímu z kantorů žalm, Davidova píseň. (5,2) Na tobě přestávati sluší, ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a tu tobě slib vyplňovati.
Ž 65,2 (5,3) Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude.
Ž 65,3 (5,4) Mnohé nepravosti, kteréž se zmocnily nás, a přestoupení naše ty očistíš.
Ž 65,4 (5,5) Blahoslavený, kohož vyvoluješ, a přivodíš, aby obýval v síňcích tvých. Tuť nasyceni budeme dobrým domu tvého, v svatyni chrámu tvého.
Ž 65,5 (5,6) Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,
Ž 65,6 (5,7) Kterýž upevňuješ hory mocí svou,silou jsa přepásán,
Ž 65,7 (5,8) Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,
Ž 65,8 (5,9) Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, kteréž nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.
Ž 65,9 (5,10) Navštěvuješ zemi a svlažuješ ji, hojně ji obohacuješ. Potok Boží naplňován bývá vodami, i nastrojuješ obilé jejich, když ji tak spravuješ.
Ž 65,10 (5,11) Záhony její svlažuješ, brázdy její snižuješ, dešti ji obměkčuješ, a zrostlinám jejím požehnání dáváš.
Ž 65,11 (5,12) Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí tučností;
Ž 65,12 (5,13) Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové plésáním přepasováni bývají.
Ž 65,13 (5,14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, tak že radostí prokřikují, a prozpěvují.