Bible kralická - Ž 58

Ž 58,1 (8,1) Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazuj, Davidův žalm zlatý. (8,2) Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte? Upřímě-liž soudy činíte, vy synové lidští?
Ž 58,2 (8,3) Anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte, a násilí rukou svých v zemi této odvažujete.
Ž 58,3 (8,4) Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež.
Ž 58,4 (8,5) Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, kterýž zacpává ucho své,
Ž 58,5 (8,6) Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích vycvičeného.
Ž 58,6 (8,7) Ó Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby lvíčat těch polámej, Hospodine.
Ž 58,7 (8,8) Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten, kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí,
Ž 58,8 (8,9) Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, ješto nespatřilo slunce.
Ž 58,9 (8,10) Prvé než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za živa zapálením jako vichřicí zachváceni budou.
Ž 58,10 (8,11) I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka.
Ž 58,11 (8,12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi.