Bible kralická - Ž 54

Ž 54,1 (4,1) Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův, (4,2) Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás? (4,3) Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.
Ž 54,2 (4,4) Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.
Ž 54,3 (4,5) Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.
Ž 54,4 (4,6) Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.
Ž 54,5 (4,7) Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane.
Ž 54,6 (4,8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré.
Ž 54,7 (4,9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé.