Bible kralická - Ž 48

Ž 48,1 (8,1) Píseň žalmu synů Chóre. (8,2) Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své.
Ž 48,2 (8,3) Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně půlnoční, město krále velikého.
Ž 48,3 (8,4) Bůh na palácích jeho, a znají ho býti vysokým hradem.
Ž 48,4 (8,5) Nebo aj, králové když se shromáždili a spolu táhli,
Ž 48,5 (8,6) Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle utíkali.
Ž 48,6 (8,7) Tuť jest je strach popadl, a bolest jako ženu rodící.
Ž 48,7 (8,8) Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.
Ž 48,8 (8,9) Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky.
Ž 48,9 (8,10) Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého.
Ž 48,10 (8,11) Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.
Ž 48,11 (8,12) Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích.
Ž 48,12 (8,13) Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.
Ž 48,13 (8,14) Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu,
Ž 48,14 (8,15) Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a že on vůdce náš bude až do smrti.