Bible kralická - Ž 38

Ž 38,1 (8,1) Žalm Davidův k připomínání. (8,2) Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, ani v hněvě svém kárej mne.
Ž 38,2 (8,3) Nebo střely tvé uvázly ve mně, a ruka tvá na mne těžce dolehla.
Ž 38,3 (8,4) Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost, nemají pokoje kosti mé pro hřích můj.
Ž 38,4 (8,5) Nebo nepravosti mé vzešly nad hlavu mou, jako břímě těžké nemožné jsou mi k unesení.
Ž 38,5 (8,6) Zahnojily se, a kyší rány mé pro bláznovství mé.
Ž 38,6 (8,7) Pohrbený a sklíčený jsem náramně, každého dne v smutku chodím.
Ž 38,7 (8,8) Nebo ledví má plná jsou mrzkosti, a nic není celého v těle mém.
Ž 38,8 (8,9) Zemdlen jsem a potřín převelice, řvu pro úzkost srdce svého.
Ž 38,9 (8,10) Pane, před tebou jest všecka žádost má, a vzdychání mé není před tebou skryto.
Ž 38,10 (8,11) Srdce mé zmítá se, opustila mne síla má, i to světlo očí mých není se mnou.
Ž 38,11 (8,12) Ti, kteříž mne milovali, a tovaryši moji, štítí se ran mých, a příbuzní moji zdaleka stojí.
Ž 38,12 (8,13) Ti pak, kteříž stojí o bezživotí mé, osídla lécejí, a kteříž mého zlého hledají, mluví převráceně, a přes celý den lest a chytrost smýšlejí.
Ž 38,13 (8,14) Ale já jako hluchý neslyším, a jako němý, kterýž neotvírá úst svých;
Ž 38,14 (8,15) Tak jsem, jako člověk, kterýž neslyší, a v jehož ústech není žádného odporu.
Ž 38,15 (8,16) Nebo na tě, Hospodine, očekávám, ty za mne odpovíš, Pane Bože můj.
Ž 38,16 (8,17) Nebo jsem řekl: Ať se neradují ze mne, poklesla-li by se noha má, ať se pyšně nepozdvihují nade mnou,
Ž 38,17 (8,18) Poněvadž k snášení bíd hotov jsem, anobrž bolest má vždycky jest přede mnou.
Ž 38,18 (8,19) A že nepravosti své vyznávám, a pro hřích svůj tesklím.
Ž 38,19 (8,20) Pročež nepřátelé moji veseli jsouce, silí se, a rozmnožují se ti, kteříž mne bez příčiny nenávidí.
Ž 38,20 (8,21) A zlým za dobré mi se odplacujíce, činí mi protivenství, proto že dobrého následuji.
Ž 38,21 (8,22) Neopouštějž mne, Hospodine Bože můj, nevzdalujž se ode mne.
Ž 38,22 (8,23) Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého.