Bible kralická - Ž 34

Ž 34,1 (4,1) Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel. (4,2) Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.
Ž 34,2 (4,3) V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.
Ž 34,3 (4,4) Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.
Ž 34,4 (4,5) Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.
Ž 34,5 (4,6) Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou:
Ž 34,6 (4,7) Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.
Ž 34,7 (4,8) Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.
Ž 34,8 (4,9) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.
Ž 34,9 (4,10) Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.
Ž 34,10 (4,11) Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.
Ž 34,11 (4,12) Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.
Ž 34,12 (4,13) Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?
Ž 34,13 (4,14) Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
Ž 34,14 (4,15) Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
Ž 34,15 (4,16) Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:
Ž 34,16 (4,17) Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich.
Ž 34,17 (4,18) Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.
Ž 34,18 (4,19) Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.
Ž 34,19 (4,20) Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.
Ž 34,20 (4,21) Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.
Ž 34,21 (4,22) Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou.
Ž 34,22 (4,23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho.