Bible kralická - Ž 3

Ž 3,1 (3,1) Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým. (3,2) Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.
Ž 3,2 (3,3) Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu.
Ž 3,3 (3,4) Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé.
Ž 3,4 (3,5) Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vyslyšel mne s hory svaté své. Sélah.
Ž 3,5 (3,6) Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin.
Ž 3,6 (3,7) Nebuduť se báti mnoha tisíců lidí, kteříž se vůkol kladou proti mně.
Ž 3,7 (3,8) Povstaniž, Hospodine, zachovej mne, Bože můj, kterýž jsi zbil všech nepřátel mých líce, a zuby bezbožníků zvyrážel.
Ž 3,8 (3,9) Tvéť, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým požehnání tvé. Sélah.