Bible kralická - Ž 138,1-5

Ž 138,1 Davidův. Oslavovati tě budu, Pane, celým srdcem svým, a před mocnými žalmy tobě zpívati.
Ž 138,2 Skláněti se budu k chrámu svatému tvému, a oslavovati jméno tvé pro milosrdenství tvé a pro pravdu tvou; nebo jsi zvelebil nade všecko jméno své a slovo své.
Ž 138,3 Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou.
Ž 138,4 Oslavovati tě budou, Hospodine, i všickni králové země, když uslyší řeč úst tvých.
Ž 138,5 A zpívati budou o cestách Hospodinových, a že veliká jest sláva Hospodinova,