Bible kralická - Ž 136

Ž 136,1 Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.
Ž 136,2 Oslavujte Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,3 Oslavujte Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,4 Toho, kterýž sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,5 Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,6 Kterýž roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,7 Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,8 Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,9 Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,10 Kterýž ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,11 A vyvedl Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,12 V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,13 Kterýž rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,14 A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,15 A uvrhl Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,16 Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,17 Kterýž pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,18 A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,19 Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,20 Též Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,21 A dal zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,22 V dědictví Izraelovi, služebníku svému, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,23 Kterýž v snížení našem pamatuje na nás, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,24 A vytrhl nás z nepřátel našich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,25 Kterýž dává pokrm všelikému tělu, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ž 136,26 Oslavujte Boha silného nebes, neboť jest věčné milosrdenství jeho.