Bible kralická - Ž 119,169-176

Ž 119,169 Thav Předstupiž úpění mé před oblíčej tvůj, Hospodine, a podlé slova svého uděl mi rozumnosti.
Ž 119,170 Vejdiž pokorná prosba má před tvář tvou, a vedlé řeči své vytrhni mne.
Ž 119,171 I vynesou rtové moji chválu, když ty mne vyučíš ustanovením svým.
Ž 119,172 Zpívati bude i jazyk můj slovo tvé, a že všecka přikázaní tvá jsou spravedlnost.
Ž 119,173 Budiž mi ku pomoci ruka tvá; neboť jsem sobě zvolil přikázaní tvá.
Ž 119,174 Toužím po spasení tvém, Hospodine,a zákon tvůj jest rozkoš má.
Ž 119,175 Živa bude duše má, a bude tě chváliti,a soudové tvoji budou mi na pomoc.
Ž 119,176 Bloudím jako ovce ztracená, hledejž služebníka svého, neboť se na přikázaní tvá nezapomínám.