Bible kralická - Ž 119,121-128

Ž 119,121 Ajin Činím soud a spravedlnost, nevydávejž mne mým násilníkům.
Ž 119,122 Zastup sám služebníka svého k dobrému, tak aby mne pyšní nepotlačili.
Ž 119,123 Oči mé hynou čekáním na spasení tvé, a na výmluvnost spravedlnosti tvé.
Ž 119,124 Nalož s služebníkem svým vedlé milosrdenství svého, a ustanovením svým vyuč mne.
Ž 119,125 Služebník tvůj jsem já, dejž mi rozumnost, abych uměl svědectví tvá.
Ž 119,126 Časť jest, abys se přičinil, Hospodine; zrušili zákon tvůj.
Ž 119,127 Z té příčiny miluji přikázaní tvá více nežli zlato, i to, kteréž jest nejlepší.
Ž 119,128 A proto, že všecky rozkazy tvé o všech věcech pravé býti poznávám, všeliké stezky bludné nenávidím.