Bible kralická - Ž 117

Ž 117,1 Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.
Ž 117,2 Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.