Bible kralická - Ž 1

Ž 1,1 Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.
Ž 1,2 Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
Ž 1,3 Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede.
Ž 1,4 Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.
Ž 1,5 A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.
Ž 1,6 Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.