Bible kralická - Tt 3,3-7

Tt 3,3 Byliť jsme zajisté i my někdy nesmyslní, tvrdošijní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v zlosti a v závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce.
Tt 3,4 Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha,
Tt 3,5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,
Tt 3,6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista Spasitele našeho,
Tt 3,7 Abychom, ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli dědicové v naději života věčného.