Bible kralická - Mt 20,1-162

Mt 20,1 Nebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.
Mt 20,2 Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou.
Mt 20,3 A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce.
Mt 20,4 I řekl jim: Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivého, dám vám.
Mt 20,5 A oni šli. Opět vyšed při šesté a deváté hodině, učinil též.
Mt 20,6 Při jedenácté pak hodině vyšed, nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl jim: Pročež tu stojíte, celý den zahálejíce?
Mt 20,7 Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici mou, a což by bylo spravedlivého, vezmete.
Mt 20,8 Večer pak řekl pán vinice šafáři svému: Zavolej dělníků a zaplať jim, počna od posledních až do prvních.
Mt 20,9 A přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině najati, vzali jeden každý po penízi.
Mt 20,10 Přišedše pak první, domnívali se, že by více měli vzíti; ale vzali i oni jeden každý po penízi.
Mt 20,11 A vzavše, reptali proti hospodáři, řkouce:
Mt 20,12 Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.
Mt 20,13 On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou.
Mt 20,14 Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě.
Mt 20,15 Zdaliž mi nesluší v mém učiniti, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem?
Mt 20,16 Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.
Mt 20,17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků svých soukromí na cestě, i řekl jim:
Mt 20,18 Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude předním kněžím a zákoníkům, a odsoudí ho na smrt.
Mt 20,19 A vydadíť jej pohanům ku posmívání a k bičování a ukřižování; a třetího dne z mrtvých vstane.
Mt 20,20 Tedy přistoupila k němu matka synů Zebedeových s syny svými, klanějící se a prosecí něco od něho.
Mt 20,21 Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla jemu: Rci, ať tito dva synové moji sednou, jeden na pravici tvé a druhý na levici, v království tvém.
Mt 20,22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.
Mt 20,23 Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti na pravici mé a na levici mé, neníť mé dáti vám, ale dáno bude těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého.
Mt 20,24 A uslyšavše to deset učedlníků Páně, rozhněvali se na ty dva bratry.
Mt 20,25 Ale Ježíš svolav je, řekl: Víte, že knížata národů panují nad svými, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi.
Mt 20,26 Ne tak bude mezi vámi; ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš.
Mt 20,27 A kdož by koli mezi vámi chtěl býti první, budiž váš služebník;
Mt 20,28 Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé.
Mt 20,29 A když vycházeli z Jericho, šel za ním zástup veliký.
Mt 20,30 A aj, dva slepí sedící u cesty, uslyševše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
Mt 20,31 Zástup pak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více volali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
Mt 20,32 I zastaviv se Ježíš, zavolal jich, a řekl: Co chcete, abych vám učinil?
Mt 20,33 Řkou jemu: Pane, ať se otevrou oči naše.
Mt 20,34 I slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a ihned prohlédly oči jejich. A oni šli za ním.