Bible kralická - J 2,1-11

J 2,1 Třetího dne stala se svadba v Káni Galilejské, a byla matka Ježíšova tam.
J 2,2 A pozván jest také Ježíš i učedlníci jeho na svadbu.
J 2,3 Když se pak nedostalo vína, řekla matka Ježíšova k němu: Vína nemají.
J 2,4 Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má.
J 2,5 Dí matka jeho k služebníkům: Což by koli vám řekl, učiňte.
J 2,6 I bylo tu kamenných stoudví šest postaveno, podle obyčeje očišťování Židovského, beroucí v sebe jedna každá dvě nebo tři míry.
J 2,7 Řekl jim Ježíš: Naplňte ty stoudve vodou. I naplnili je až do vrchu.
J 2,8 I dí jim: Nalévejtež již, a neste vrchnímu správci svadby. I nesli.
J 2,9 A jakž okusil vrchní správce svadby vody vínem učiněné, (nevěděl pak, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž vážili vodu,) povolal ženicha ten vrchní správce,
J 2,10 A řekl mu: Každý člověk nejprve dobré víno dává, a když by se hojně napili, tehdy to, kteréž horší jest. Ale ty zachoval jsi víno dobré až dosavad.
J 2,11 To učinil Ježíš počátek divů v Káni Galilejské, a zjevil slávu svou. I uvěřili v něho učedlníci jeho.