Bible kralická - 1Kor 11,17-34

1Kor 11,17 Nejprve zajisté, když se scházíte do shromáždění, slyším, že jsou roztržky mezi vámi, a poněkud tomu věřím.
1Kor 11,18 Neboť musejí i kacířstva mezi vámi býti, aby právě zbožní zjeveni byli mezi vámi.
1Kor 11,19 A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,
1Kor 11,20 Poněvadž jeden každý nejprv večeři svou přijímá v jedení, a tu někdo lační, a jiný se přepil.
1Kor 11,21 A což pak domů nemáte k jedení a ku pití? Čili církev Boží tupíte, a zahanbujete ty, kteříž nemají hojnosti pokrmů? Což vám dím? Chváliti budu vás? V tom jistě nechválím.
1Kor 11,22 Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb,
1Kor 11,23 A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.
1Kor 11,24 Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.
1Kor 11,25 Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujte, dokavadž nepřijde.
1Kor 11,26 A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně.
1Kor 11,27 Zkusiž tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí.
1Kor 11,28 Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.
1Kor 11,29 Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí,
1Kor 11,30 Ješto kdybychom se sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni.
1Kor 11,31 Ale když býváme souzeni, ode Pána býváme poučováni, abychom s světem nebyli odsouzeni.
1Kor 11,32 A tak, bratří moji, když se scházíte k jedení, jedni na druhé čekávejte.
1Kor 11,33 Pakli kdo lační, doma jez, abyste se nescházeli k odsouzení. Jiné pak věci, když přijdu, zřídím.