Bible kralická - 1Te 4,3

1Te 4,3 Tať jest zajisté vůle Boží, totiž posvěcení vaše, abyste se zdržovali od smilstva,