Dotační příležitost: OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

ÚCK (Synodní rada) Pavla Zetková
(10.9.2013, rubrika: Aktuality)


Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu k překládání žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Jako realizace úspor mohou být chápány i projekty na zateplení obvodových plášťů, výměna či repase oken nebo zateplení střechy. Dotace je určena pro veřejné budovy a mezi oprávněné žadatele patří i církve.

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry se dělí na dvě podoblasti.

3.2.1 Realizace úspor energie –
v této podoblasti podpory je možné získat spolufinancování projektů zaměřených na snižování spotřeby energie zlepšením technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).
Opatření musejí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících energetických opatření, které jsou realizovány žadatelem z vlastních zdrojů.
3.2.2 Využívání odpadového tepla –
v rámci této podoblasti budou podporovány projekty zaměřené na aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)
Minimální stanovené výdaje na projekt jsou stanoveny na 0,3 mil. Kč
Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, v případě projektu zaměřeného na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. Dále musí být doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540 –2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro Referenční budovu. (V případě zájmu o kontakt na firmu, která zprostředkuje kontakt na energetického auditora, se prosím obraťte buď na sestru Evu Zadražilovou ze Synodní rady nebo fundraiserku ÚCK.)