Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 05. 01. 2009 12:44
Předmět: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Děkuji za reakce, rád bych podotknul, že ani mně není milý slepý náboženský fundamentalismus.
Dovolte mi ale proto, abych své jednotlivé body blíže rozvedl:
Ad 1) Nemyslím si, že otázka stvoření světa nemá co dočinění s jádrem křesťanské zvěsti, protože její řešení má přímý dopad na výklad smyslu a významu Kristovy oběti nejen pro lidi, ale pro stvoření jako celek (viz Ř 5,12-19 a hlavně Ř 8,18-22!).
Má to souvislost i s misií, protože na to se lidé nejčastěji ptají, a my jim musíme umět dát zřetelnou a konzistentní odpověď.
Pokusím se prezentovat svůj pohled a řešit ty jednotlivé podotázky:
Má se přijímání faktů a vědecké bádání podřizovat a priori biblickému výkladu?
- Ne, vědecký přístup nemůže vycházet z předem daných premis, kterým je nutno "přizpůsobit fakta", ale ze zjištěných fakt postupně objevuje pravdu. Nelze ve jménu "čistoty víry" ignorovat zjištění, jako že Země je kulatá a točí se kolem Slunce, že tady existovali nějací neandrtálci a že hypotéza o 6 tisíc let starém světě je stěží vědecky udržitelná. Jsme věrni pravdě, ne dogmatům. Bible sice popisuje historické události, ale podstatou její zvěsti není, jak se věci odehrály, ale proč, jaký to má význam.
Stvořil tedy Bůh svět pomocí evoluce, lze stvoření a evoluci skloubit?
- Ne, ačkoli Bůh zasahuje do běhu světa, není nečinný, vývoj uvnitř jednotlivých druhů je faktem, ale vznik nového druhu z nějakého jiného bez vnějšího zásahu věda dosud neprokázala, stejně jako samovolný vznik života z neživé hmoty.
Avšak součástí evoluce je smrt a boj o přežití. Pokud tedy ve vládě smrti nemá člověk ruce, Bůh stvořil a zamýšlel svět od počátku takto a my nežijeme v padlém stvoření, pak v něm není místa pro spásu mimo něj a Kristova oběť je nesmyslná a nesrozumitelná. Bible ale říká něco jiného.
Předně je třeba si uvědomit, že počáteční kapitoly bible nepopisují vznik tohoto padlého světa, ale jakýsi rajský harmonický svět na počátku, či dokonce před počátkem dějin, ve kterém není smrti ani zmaru. To přišlo do světa až v důsledku lidského hříchu, lidské neposlušnosti. Od té doby žijeme v padlém stvoření, jehož krása je jen odleskem dokonalého Božího stvoření na počátku. V tomto padlém stvoření probíhá evoluce a smrt v něm vládla ještě dříve, než se v něm objevil člověk. Je to paradoxní? Ano, jak se to mohlo takhle odehrát, je tajemství přesahující meze lidského chápání, ale to proto, že žijeme v čase, kdežto Boží skutečnost je nadčasová, a je v Boží moci rozložit původní dokonalé stvoření do různých dějinných údobí tohoto padlého světa.
Je proto třeba jasně říct: Poznali jsme živého Boha, který přesahuje tento padlý svět, který pro nás od počátku zamýšlel něco jiného, a smrti jsme všichni vydáni v důsledku prvotního hříchu, a protože všichni sami hřešíme, nedokážeme se z její moci vymanit vlastními silami, ale jen Boží obětí a milostí.
K dalším bodům pokračování příště.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód