Bible kralická - Ž 91,1n

Ž 91,1 Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude.
Ž 91,2 Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.