Bible kralická - Ž 91

Ž 91,1 Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude.
Ž 91,2 Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.
Ž 91,3 Onť zajisté vysvobodí tě z osídla lovce, a od nejjedovatějšího nakažení morního.
Ž 91,4 Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho.
Ž 91,5 Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne.
Ž 91,6 Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího.
Ž 91,7 Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale k tobě se to nepřiblíží.
Ž 91,8 Očima toliko svýma to spatříš, a odplatě bezbožných se podíváš.
Ž 91,9 Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil,
Ž 91,10 Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému.
Ž 91,11 Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých.
Ž 91,12 Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své.
Ž 91,13 Po lvu a bazališku choditi budeš, a pošlapáš lvíče i draka.
Ž 91,14 Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.
Ž 91,15 Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej.
Ž 91,16 Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své.