Bible kralická - Ž 66

Ž 66,1 Přednímu z kantorů, píseň žalmu. Plésej Bohu všecka země.
Ž 66,2 Zpívejte žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.
Ž 66,3 Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti budou tobě nepřátelé tvoji.
Ž 66,4 Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati bude, žalmy zpívati bude jménu tvému. Sélah.
Ž 66,5 Poďte a vizte skutky Boží, jak hrozný jest v správě při synech lidských.
Ž 66,6 Obrátil moře v suchost, řeku přešli nohou po suše, tuť jsme se veselili v něm.
Ž 66,7 Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy, zpurní nebudou míti zniku. Sélah.
Ž 66,8 Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho.
Ž 66,9 Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše.
Ž 66,10 Nebo jsi nás zpruboval, ó Bože, přečistil jsi nás, tak jako přečištěno bývá stříbro.
Ž 66,11 Uvedl jsi nás byl do leči, krutě jsi bedra naše ssoužil,
Ž 66,12 Vsadils člověka na hlavu naši, vešli jsme byli do ohně i do vody, a však jsi nás vyvedl do rozvlažení.
Ž 66,13 A protož vejdu do domu tvého s zápalnými obětmi, a plniti tobě budu sliby své,
Ž 66,14 Kteréž vyřkli rtové moji, a vynesla ústa má, když jsem byl v ssoužení.
Ž 66,15 Zápaly tučných beranů obětovati budu tobě s kaděním, volů i kozlů nastrojím tobě. Sélah.
Ž 66,16 Poďte, slyšte, a vypravovati budu, kteříž se koli bojíte Boha, co jest učinil duši mé.
Ž 66,17 Ústy svými k němu jsem volal, a vyvyšoval jsem ho jazykem svým.
Ž 66,18 Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán.
Ž 66,19 Ale vyslyšelť Bůh, a pozoroval hlasu modlitby mé.
Ž 66,20 Požehnaný Bůh, kterýž neodstrčil modlitby mé, a milosrdenství svého ode mne neodjal.