Bible kralická - Ž 121

Ž 121,1 Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.
Ž 121,2 Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.
Ž 121,3 Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.
Ž 121,4 Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.
Ž 121,5 Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.
Ž 121,6 Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.
Ž 121,7 Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.
Ž 121,8 Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.