Bible kralická - Ž 119,1-8

Ž 119,1 Aleph. Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v zákoně Hospodinově.
Ž 119,2 Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho, a kteříž ho celým srdcem hledají.
Ž 119,3 Nečiní zajisté nepravosti, ale kráčejí po cestách jeho.
Ž 119,4 Ty jsi přikázal, aby pilně bylo ostříháno rozkazů tvých.
Ž 119,5 Ó by spraveny byly cesty mé k ostříhání ustanovení tvých.
Ž 119,6 Tehdážť nebudu zahanben, když budu patřiti na všecka přikázaní tvá.
Ž 119,7 Oslavovati tě budu v upřímnosti srdce, když se vyučovati budu právům spravedlnosti tvé.
Ž 119,8 Ustanovení tvých budu ostříhati s pilností, toliko neopouštěj mne.