Bible kralická - Ř 12

Ř 12,1 Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši.
Ř 12,2 A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.
Ř 12,3 Neboť pravím (skrze milost, kteráž dána jest mi,) každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby ne více smyslil, než sluší smysliti, ale aby smyslil v středmosti, tak jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry.
Ř 12,4 Nebo jakož v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla,
Ř 12,5 Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.
Ř 12,6 Ale majíce obdarování rozdílná podle milosti, kteráž dána jest nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle pravidla víry;
Ř 12,7 Buďto úřad, v bedlivém přisluhování; buďto ten, jenž učí, v vyučování.
Ř 12,8 Též kdo napomíná, v napomínání; ten, jenž rozdává, dávej v upřímnosti; kdož jiným předložen jest, konej úřad svůj s pilností; kdo milosrdenství činí, s ochotností.
Ř 12,9 Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.
Ř 12,10 Láskou bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, uctivostí se vespolek předcházejte,
Ř 12,11 V pracech neleniví, duchem vroucí, příhodnosti času šetřící,
Ř 12,12 Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,
Ř 12,13 V potřebách s svatými se sdělující, přívětivosti k hostem následující.
Ř 12,14 Dobrořečte protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte.
Ř 12,15 Radujte s radujícími, a plačte s plačícími.
Ř 12,16 Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.
Ř 12,17 Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi,
Ř 12,18 Jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce,
Ř 12,19 Ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; nebo psáno jest: Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.
Ř 12,20 A protož lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.
Ř 12,21 Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.