Bible kralická - Ř 10,9-15

Ř 10,9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Ř 10,10 Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení.
Ř 10,11 Nebo dí Písmo: Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben.
Ř 10,12 Neníť zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž Pán všech, bohatý jest ke všem vzývajícím jej.
Ř 10,13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
Ř 10,14 Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvěřili? A kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele?
Ř 10,15 A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.